Krteček z naší nabídky hraček pro děti od 3 let

Newsletter

Výrobci

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Petr Vrbický, IČ 64795888, provozovatel internetového obchodu Dřevě hračky (http://obchod.drevene-hracky.com), provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi, týkající se prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této osoby.


1.    TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


1.1.    Správcem Vašich osobních údajů je podnikající fyzická osoba Petr Vrbický, se sídlem Březradská 179, 503 32 Hradec Králové, identifikační číslo 64795888, zapsaná v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Hradce Králové (dále jen “správce”).
1.2.    Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování Březhradská 179, 503 32 Hradec Králové, adresa elektronické pošty vrbicky@drevene-hracky.com, telefon 495 515 439
1.3.    Spráce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2.    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2.1.    Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1.    splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR - dále jen “nařízení”);
2.1.2.    splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1
písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


3.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


3.1.    Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


4.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


4.1.    Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými předpisy.


5.    DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


5.1.    Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu.
5.2.    Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
5.3.    Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
5.4.    Na základě Vašeho souhlasu předáváme anonymizované údaje reklamním a sociálním sítím (soubory cookies):
-Interne Info, s.r.o., Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, e-mail: info@iinfo.cz, tel.:+420 277 004 600
-Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047) se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
-TOPlist s.r.o., nám. Dr. Václava Holého 1054/13, 180 00 Praha 8, IČ:27204171


6.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


6.1.    Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2.    Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Kontrolu nad správou a zpracováním osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111 (www.uoou.cz).
6.3.    Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
Internetová stránka využívá soubory cookies, které usnadňují procházení e-shopu. K dalšímu zpracování získaných dat u nás nedochází.