Krteček z naší nabídky hraček pro děti od 3 let

Newsletter

Výrobci

 

Reklamační řád

 

Platnost tohoto reklamačního řádu je omezena na koupi zboží do 31.12.2013.

 

1. Všeobecná ustanovení


Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi novelami a dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 643/1992 Sb. a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u Dřevěné hračky a antikvariát Petr Vrbický a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží zakoupenému u Petra Vrbického je přiložen daňový doklad (faktura nebo prodejka) a případně dodací list se sériovými čísly výrobku. Jako záruční list slouží jakýkoliv doklad vymezující dodané zboží.

 

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje odběratel podpisem dodacího listu nebo faktury, u hotovostního dokladu je za souhlas považováno převzetí zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce. Pokud se zboží hradí převodem na bankovní účet je zboží majetkem Petra Vrbického až do doby jeho úplného uhrazení.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, je povinen zaslat ihned (nejpozději do 72 hodin) prokazatelným způsobem písemně zprávu adresovanou na Petra Vrbického. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

2. Záruční podmínky a reklamace zboží


Délka záruky na zboží je 24 měsíců od data prodeje zboží a počíná běžet dnem převzetí zboží. Délka záruční doby může být prodloužena, ne zkrácena. Její délka je uvedena v měsících v kupních dokladech k dodanému zboží.

Není-li uvedena délka záruční doby uvedena, poskytuje Petr Vrbický na zboží záruku 24 měsíců.

Záruční doba je prodlužována o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za zboží nové počíná plynout nová záruční doba v délce 24 měsíců od data převzetí vyměněného zboží.

Pro případ reklamace je nutné zaslat zboží zpět na adresu prodejce, a to tak, aby při přepravě zboží nedošlo k jeho dalšímu poškození. Zboží nemusí být zabaleno v původním obalu, ale musí být dostatečně chráněno před poškozením. Součástí zásilky bude i veškeré příslušenství původně dodané se zbožím a dále libovolného prodejního dokladu k reklamovanému zboží, přesný popis závady (pokud se dá určit) a četnost výskytu závady.

Prodejce po vyřízení reklamace vyzve odběratele k vyzvednutí zboží, případně jej zašle na náklady prodávajícího zpět kupujícímu. Maximální délka opravy je 30 kalendářních dnů od data převzetí (datum převzetí od dopravce) reklamovaného zboží.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:


Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem).

Porušením ochranných pečetí a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou.

Mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou.

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry čistému kancelářskému prostředí nebo provozním podmínkám, které stanovil výrobce zboží.

Zboží bylo poškozeno živly nebo vystaveno vlhkosti, slunečnímu svitu či prachu.

Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

Zboží bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající především ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80.

Prováděním úprav na zboží bez předchozího písemného svolení prodávajícího.

Při dodání neúplných průvodních dokladů (dodací list atd.) je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli poplatek 50,- Kč bez DPH za dohledání těchto dokladů a zároveň může být prodloužena reklamační lhůta o dobu, po kterou byly doklady dohledávány (max. však o 10 dnů).

Na prodávaný software je záruka stanovena výrobcem (týká se především čitelnosti médií). Vlastní software nelze reklamovat.

Na spotřební materiál (barvící pásky, tryskové a tiskové hlavy, baterie apod.) je poskytována záruka 12 měsíců, ale po posouzení intenzity a způsobu užívání a charakteru reklamované vady.

Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce.

 

3. Náklady na dopravu do servisu


Zákazník má právo na proplacení vynaložených nákladů spojených s dopravou zboží k reklamaci v případě, že reklamace je oprávněná. Náklady je nutné doložit v písemné formě společně s žádostí o jejich proplacení na bankovní účet (hotově nelze) a potvrzením o vyřízené reklamaci. Žádost je nutné podat do 30 dnů od ukončení reklamace. Na pozdější žádost o proplacení oprávněných nákladů nebude brán zřetel.

Upozorňujeme, že proplatíme jen přiměřené náklady (tj. poštovné). Neuhradíme náklady, které při dopravě nemusely vzniknout (např. doprava taxislužbou, osobní doprava do servisního střediska apod.).

4. Závěrečná ustanovení


Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 1. srpna 2010.

Vydáním nového Reklamačního řádu se ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací zboží.

Petr Vrbický si vyhrazuje právo na změny tohoto Reklamačního řádu.

 

V Hradci Králové 24.5.2011

                                                                                    Petr Vrbický, v. r.

 
Internetová stránka využívá soubory cookies, které usnadňují procházení e-shopu. K dalšímu zpracování získaných dat u nás nedochází.